Cách ghi sổ theo hình thức NK-SC

Hình thức kế tóan NK-SC
1. Đặc trưng cơ bản của hình thức NK-SC :
Sổ thẻ kế Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp chi chép theo trình tự thời gian trên cùng một quyển sổ kế tóan tổng hợp duy nhất là sổ Nhật Ký- Sổ cái
Hình thúc Nhật ký - Sổ Cái có các sổ sau:
- Nhật ký - Sổ Cái
- Các sổ kế tóan chi tiết

2. Trình tự ghi sổ :
Hàng ngày, kế tóa n căn cứ vào các Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng lọai đã được kiểm tra và dùng làm căn cứ ghi sổ, Trước hết xác định tài khỏan ghi Nợ, tài khỏan ghi Có để ghi vào Sổ Nhật Ký- Sổ cái. Số liệu của mỗi chứng từ được ghi trên 1 dòng ở cả 2 phần : Phần Nhật Ký và phần Sổ cái.
Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
(2) Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.

(3) Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổng số tiền của cột “Phát sinh” ở phần Nhật ký = Tổng số phát sinh Nợ của tất cả các Tài khoản = Tổng số phát sinh Có của tất cả các Tài khoản
Tổng số dư Nợ các Tài khoản = Tổng số dư Có các tài khoản
(4) Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái.

Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.